ศรช.
ศรช.วังน้ำเย็น
ศรช.เทศบาลวังน้ำเย็น
ศรช.ตาหลังใน
รช.ทุ่งมหาเจริญ
ศรช.คลองหินปูน
ศรช.วังสมบูรณ์
ศรช.วังใหม่
ศรช.วังทอง
ูนย์การศึกษาดาวเทียม
ไทย
ศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)
หน้าหลัก
การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน
ให้ปฎิบัติตามคำสั่งกรกการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 348/2542 เรื่องมอบอำนาจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2542 และคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 668/2542 เรื่องมอบอำนาจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
1.จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียน
2.ฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นให้เกิดความคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดกาเรียนรู้ และจดจำ นำไปใช้แก้ปัญหาได้จนก่อให้เกิดการพัฒนา (คิด ทำ จำ แก้ปัญหา และพัฒนา)
3.การเรียนรู้ให้ดำเนินการจัดการเรียนรุ้ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
4.ฝึกอบรมแลพัฒนาให้ครูผู้สอน สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของโครงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์การเรียน

บทบาทหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียน
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
- การประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่
- แนะแนวการเรียนรู้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียนรู้
- การรับสมัครนักศึกษา
- จัดกลุ่มนักศึกษา
2. งานธุรการ/งานทะเบียน ในศูนย์การเรียน
- รับขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- รับลงทะเบียนนักศึกษา
- จัดทำประวัตินักศึกษา
- จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
3. จัดทำศูนย์บริการสื่อ/ประสานงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- จัดทำและให้บริการสื่อ
- ประสานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. จัดกระบวนการเรียนรู้
- ปฐมนิเทศนักศึกษา
- แนะแนวการเรียนรู้

- จัดกระบวนการเรียนรู้
- วัดผลประเมินผร่วมกับผู้เรียน
- จัดทำผลการเรียน
5. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม
- การจัดการเรียนรู้โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
- จัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน
- ทดสอบและประเมินผล
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การเรียนชุมชน
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และให้บริการสื่อเสริมการเรียนการสอน การจัดการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด หรือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศูนย์การเรียนชุมชน อาจจัดตั้งขึ้นในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ วัด ศาลาประชาคม ศูนย์เยาวชน หรือสถานที่อื่นใดที่มีผู้มีอำนาจจัดตั้งพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ และสื่อการการเรียนการสอนที่จำเป็นอย่างเพียงพอ 

 

    


เว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยของรัฐ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยทักษิณ/ มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์/ มหาวิทยาลัยนเาศวร/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ มหาวิทยาลัยมหิดล/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ มหาวิทยาลัยศิลปากร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช/ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/


มหาวิทยาลัยของเอกชน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ มหาวิทยาลัยเกริก/ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร/ มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณธิตย์/ มหาวิทยาลัยพายัพ/ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ มหาวิทยาลัยรังสิต/ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตกรุงเทพ/ มหาวิทยาลัยสยาม/ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเซีย/ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์/ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล/