ประวัติ
หน้าหลัก / หน้าศรช.


ประวัติความเป็นมา/สภาพทั่วไป


อำเภอวังน้ำเย็นเดิมเป็นชุมชนที่ขึ้นอยู่กับอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุร
ต่อมาเมื่อชุมชนได้ขยายตัวมีราษฎรอพยพเข้ามาอยู่มากมาย ประกอบกับ
อำเภอสระแก้วเป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างขวางยากต่อการดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน อำเภอสระแก้วจึงได้เสนอเรื่องขอยกฐานะชุมชนตำบลวังน้ำเย็น
ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น โดยได้แยกตำบลวังน้ำเย็นออกเป็น 4 ตำบล
ได้แก่1.ตำบลวังน้ำเย็น 2.ตำบลคลองหินปูน 3.ตำบลตาหลังใน 4.ทุ่งมหาเจริญ
ซึ่งปรากฏว่าได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่1ธันวาคม2519
และต่อมาเมื่อชุมชนกิ่งอำเภอวังน้ำเย็นได้ มีประชากรอพยพเข้ามาอยู่จำนวนมากเนื่อง
จากต้องการเข้ามาทำที่ดินทำกิน ทำให้กิ่งอำเภอวังน้ำเย็นเจริญเติบโตขึ้นมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทำให้เศรษฐกิจของอำเภอวังน้ำเย็นมีความเจริญเพียงพอที่จะยกฐานะเป็นอำเภอและรับการยกฐานะ เป็นอำเภอวังน้ำเย็น โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 50 วันที่ 31 มีนาคม 2526 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2526เป็นต้นไปโดยมีการปกครอง 4 ตำบลเช่นเดิม

 

ซึ่งปรากฏว่าได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 และต่อมาเมื่อชุมชนกิ่งอำเภอวังน้ำเย็นได้มีประชากรอพยพเข้ามาอยู่จำนวนมากเนื่องจากต้องการเข้ามาทำที่ดินทำกิน ทำให้กิ่งอำเภอวังน้ำเย็นเจริญเติบโตขึ้นมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทำให้เศรษฐกิจของอำเภอวังน้ำเย็นมีความเจริญเพียงพอที่จะยกฐานะเป็นอำเภอได้และจำนวนประชาชนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอวังน้ำเย็น โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 50 วันที่ 31 มีนาคม 2526 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2526 เป็นต้นไปโดยมีการปกครอง 4 ตำบลเช่นเดิม

สภาพภูมิศาสตร์ ( ลักษณะทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ )
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม - มกราคม

สภาพทั่วๆ ไปของอำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอวังน้ำเย็นเป็น 1 ใน 7 กับอีก 2 กิ่งอำเภอของจังหวัด สระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็นแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังน้ำเย็น ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน18 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองหินปูน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 15 จำนวน
3. ตำบลตาหลังใน ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลทุ่งมหาเจิรญ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน
มีเทศบาล 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

มีองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

อาชีพประชากร
อำเภอวังน้ำเย็นมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 88,775 ไร่ ครอบครัว เกษตรกรรม 8,150 ครอบครัว